Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Za politykę prywatności oraz obsługę techniczną sklepu THETRAIL.pl (zwanego dalej „Sklepem”) odpowiada firma Presto Studio-Marta Twardak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 243543620, NIP: 5471990111, NIP EU: PL5471990111, zwana dalej „Właścicielem”.
2. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Presto Studio-Marta Twardak danych osobowych osób korzystających ze Sklepu, w tym jego Witryny (dalej „Użytkownicy”).

3. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji dotyczących danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Zakres przekazywanych danych podczas rejestracji i dokonywania zakupów

4. Sklep obsługiwany przez Właściciela pozwala na korzystanie z niego w pełni anonimowo tak długo, jak Użytkownik sobie tego życzy. Dokonywanie zakupów lub rejestracja w Sklepie poprzez Witrynę, wiąże się z podaniem następujących danych osobowych za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

1) imię i nazwisko,
2) płeć,
3) data urodzenia (podanie jej jest dobrowolne),
4) adres zameldowania na pobyt stały,
5) inny adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłane zamówienie,
6) adres poczty elektronicznej,
7) numer telefonu.

5. Dane podane podczas rejestracji są przetwarzane tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika. Poprzez przekazanie danych będących podstawą do realizacji zamówienia, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Presto Studio-Marta Twardak oraz na ich przetwarzanie przez Presto Studio-Marta Twardak w celu realizacji zamówienia, w tym w celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji danych dotyczących zamówienia, organizacji odbioru osobistego zamówienia oraz informowania o etapach realizacji zamówienia.

6. Rejestracja w Sklepie jest w pełni darmowa oraz dobrowolna. Podanie danych w celu rejestracji w sklepie lub w celu złożenia zamówienia na produkty oferowane przez Sklep, jest kwestią wolnej woli i świadomego wyboru Użytkownika, jednak podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

Zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych

7. Użytkownik może wyrazić oddzielną zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Presto Studio-Marta Twardak w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących Sklepu i jego oferty w poniższy sposób:

a) poprzez pocztę elektroniczną – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
b) poprzez pocztę tradycyjną – na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie, a w przypadku braku podania adresu korespondencyjnego – na adres zamieszkania podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie;
c) poprzez krótkie wiadomości tekstowe (SMS) – na numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji w Witrynie.
8. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 7, jest całkowicie dobrowolne. Wyrażona zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez Witrynę, a także wszelkie zmiany w tym zakresie można zgłaszać do administratora danych na wskazany adres poczty elektronicznej: kontakt@thetrail.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 691476490.

Udostępnianie informacji

9. W celu realizacji umowy Właściciel może udostępniać zebrane dane osobowe Użytkowników do współpracujących ze Sklepem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, operatorów systemów płatności oraz innych firm, o ile jest to niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z umowy na rzecz Użytkownika. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

10. O ile Użytkownik wyraził na to zgodę, Sklep może udostępniać dane osobowe pozyskane od Użytkownika do firm współpracujących ze Sklepem w zakresie zbierania ankiet dotyczących opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie. Wszelkie zmiany w tym zakresie można zgłaszać do administratora danych również na wskazany adres poczty elektronicznej: kontakt@thetrail.pl lub telefonicznie pod numerem 691476490.

11. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

12. Osobom trzecim Właściciel może prezentować zbiorcze opracowania statystyczne przygotowane na podstawie danych Użytkowników, jednak stopień przetworzenia tych danych oraz ich prezentacja wyklucza identyfikację konkretnego Użytkownika.

Bezpieczeństwo danych i certyfikat SSL

13. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dane Użytkowników są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością w celu ochrony interesów osób, których dotyczą, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników, które są przesyłane w Internecie. W szczególności, wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji danych, logowania lub dokonywania płatności poprzez operatorów systemów płatności) zabezpieczone są zaawansowanym algorytmem szyfrującym w postaci protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zastosowanie szyfrowanego połączenia pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem dokonującym zakupu, a serwerem, na którym znajdują się bądź do którego wysyłane są dane Użytkownika i informacje o jego zamówieniu.

15. Działania podjęte przez Presto Studio-Marta Twardak mogą okazać się niewystarczające, jeżeli odpowiednie zasady bezpieczeństwa nie zostaną zachowane przez Użytkownika. Przy korzystaniu z Witryny zalecane jest przestrzeganie przez Użytkowników następujących zasad:

a) po każdorazowym korzystaniu z konta w Sklepie należy kliknąć na link „wyloguj”, w celu uniemożliwienia osobom nieuprawnionym korzystania z konta Użytkownika,
b) nie należy osobom trzecim udostępniać loginu i hasła do konta Użytkownika,

16. Sklep nigdy nie zwraca się do Użytkowników o podanie loginu i hasła do konta Użytkownika, za wyjątkiem wymogu podania tych danych w trakcie logowania na Witrynie oraz zapisywania się na biuletyn przekazywany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Administrator zbioru danych osobowych i zgłoszenie zbioru do GIODO

17. Administratorem zbioru danych osobowych jest Presto Studio-Marta Twardak z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Zwardońskiej 16

18. Bazy Użytkowników Sklepu zostały zgłoszone przez Właściciela do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych):
Zakres zgłoszonych baz danych można sprawdzić na stronach internetowych GIODO.

Pozostałe prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych

19. Każdy Użytkownik, którego dane znajdują się w bazie danych Właściciela, ma prawo do żądania informacji o treści danych przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych osobowych. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać do administratora danych na wskazany adres poczty elektronicznej: kontakt@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 691476490. Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

20. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, zostały szczegółowo wskazane w dokumencie „Polityka dotycząca wykorzystania cookies” dostępnym dla Użytkowników na stronie internetowej Sklepu.

Inne strony internetowe

21. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie odpowiada za zasady postępowania z danymi oraz realizację polityki prywatności stron zewnętrznych, do których linki znajdują się na stronach Sklepu.

Postanowienia końcowe

22. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@thetrail.pl

23. Niniejszy dokument został utworzony w dniu 16 kwietnia 2017 r. i zastępuje dotychczasowe zasady w zakresie polityki prywatności.